Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Wdrażanie programu

Za zarządzanie programem i jego realizację na Uniwersytecie odpowiada powołany przez JM Rektora Zespół Koordynujący. Aparat wykonawczy zadań merytorycznych określonych w planie programu stanowią 4 zespoły robocze. W skład każdego z zespołów wchodzą pracownicy z kampusu toruńskiego i bydgoskiego, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni. Aktualny skład zespołów oraz szczegółowe zadania dostępne są na stronie zespołu wdrażającego strategię uczelni badawczej.

Najważniejsze działania zrealizowane w programie:

  1. Utworzenie 5 Uniwersyteckich Centrów Doskonałości (w oparciu o priorytetowe obszary badawcze):
  2. Powołanie ciał doradczych – utworzenie 3 rad dziedzinowych (nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu), pełniących funkcje opiniodawczo-doradcze oraz nadzorujących realizację zadań określonych w programie. Zadania i skład rad dziedzinowych, do których zaproszono ekspertów z polskich uczelni, podano na stronie rad.
  3. Utworzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego, jako ciała doradczego Rektora w sprawach dotyczących całego projektu. Zadaniem komitetu będzie całościowa ocena wyników naukowych, koordynacja ewaluacji UMK, monitorowanie Centrów Doskonałości.
  4. Organizacja ogólnouniwersyteckich konkursów kierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, w których wnioski oceniane są przez ekspertów zewnętrznych. Harmonogram konkursów oraz szczegółowe regulaminy naborów dostępne są w zakładce “Konkursy“.
  5. Działania merytoryczne w obszarze kształcenia, w tym uruchomienie kierunków w jez. angielskim, stworzenie rozszerzonej ścieżki kształcenia na kierunkach związanych z priorytetowymi obszarami, realizacja warsztatów oraz staży badawczych dla doktorantów, uruchomienie programu CO-OP na staże studenckie, systemu stypendialnego dla studentów i doktorantów oraz programów letnich dla zagranicznych studentów.
  6. Działania dotyczące rozwoju zawodowego pracowników Uniwersytetu oraz jakości zarządzania Uniwersytetem, m.in. cykl szkoleń dla pracowników Uczelni, program ID-Ekspert, konkurs Debiuty, uruchomienie wsparcia statystycznego, rekrutacja pracowników na wydziały w celu zwiększenia wsparcia administracyjnego w zakresie bieżącej obsługi działalności badawczej oraz umiędzynarodowienia, rekrutacja brokerów innowacji.
  7. Inicjatywy dotyczące innowacyjności, zastosowań i współpracy z biznesem, w tym szkolenia TRIZ, INCOOP 2020 – konkurs mikrograntów, Inicjatywa Moja firma – mój startup, INNOWATOR UMK 2020, organizacja Hackatonów, klubu budowania postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród studentów i doktorantów INNStart.
  8. Utworzenie uniwersyteckiego Think Tanku. Podjęcie w ramach programu IDUB działań zmierzających do utworzenia uniwersyteckiego think tanku, których wynikiem było powołanie z dniem 1 maja 2021 r.  Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych. Podstawową funkcją jednostki jest doradzanie rektorowi w zakresie przyszłości Uniwersytetu, a w szczególności jego roli, organizacji i zadań. Analizy prowadzone przez Ośrodek oraz propozycje rozwiązywania problemów związanych z przyszłością Uniwersytetu uwzględniały będą zmiany zachodzące w świecie, społeczną odpowiedzialność instytucji naukowych i ich rolę kulturotwórczą i edukacyjną.

Realizacja programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK w Toruniu w okresie 2021-2022

Realizacja programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK w Toruniu w okresie 2020-2021