Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Metaboliczne choroby cywilizacyjne

Leader grupy – prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica

Miażdżyca jest chorobą cywilizacyjną, która jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. U podłoża tej choroby leżą czynniki ryzyka, które współwystępując są określane jako zespół metaboliczny. Celem aktywności niniejszej grupy naukowej jest tworzenie nowych strategii leczenia zarówno osób z zaburzeniami metabolicznymi determinującymi wysokie ryzyko miażdżycy, jaki i osób, u których już wystąpiły powikłania tej choroby, w tym w szczególności zawał serca i niewydolność serca.
Prowadzona aktualnie i planowana na przyszłość aktywność naukowa opiera się o badania obserwacyjne, randomizowane badania kliniczne oraz meta-analizy. Realizując nasze projekty współpracujemy z naukowcami z Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Finlandii, Litwy, Niemiec, Kanady i USA w ramach sieci COPERNICUS RESEARCH GROUP, której doroczne spotkania odbywają się w Bydgoszczy w ramach International Cardiovascular Research Meetings. Naszą współpracę opieramy o zarządzaną przez nas platformę SIRIO MEDICINE – Research Network (https://siriomedicine.com)

prof. dr hab. Jacek Kubica Kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1987 roku podjął pracę w tej Uczelni, początkowo w III Klinice Chorób Wewnętrznych, a następnie w II Klinice Chorób Serca. Zdobył kolejne stopnie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych (I stopnia w 1991 r., II stopnia w 1994 r.) i kardiologii (w 2001 r.). W 2000 roku rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Bydgoszczy jako Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1992, doktora habilitowanego w roku 1997. W roku 2006 uzyskał tytuł naukowy profesora. Prof. Kubica zajmuje się kardiologią interwencyjną, leczeniem chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz niewydolnością serca. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu. Kilkukrotnie jego publikacje miały wpływ na formułowanie zaleceń terapeutycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Współpracuje naukowo z licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Włoszech, Niemczech, Austrii i Korei Południowej. W trakcie swojej aktywności zawodowej był beneficjentem prestiżowych stypendiów (1989 – Stypendium im. Jana Pawła II Instytutu Kultury Chrześcijańskiej; 1991 – Stypendium Uniwersytetu w Pavii; 1993 – Stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 1994/95 – Stypendium sponsorowane przez Knoll Italia). Karierę naukową prof. J. Kubica rozwijał również na zagranicznych uczelniach – we Włoszech – Università degli Studi di Pavia; w Holandii – Universiteit Leiden; w USA – Johns Hopkins University). Jest corocznym organizatorem międzynarodowej konferencji kardiologicznej – Intervascular Cardiovascular Research Meeting organizowanej w Bydgoszczy.