Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Szkolnictwo Wyższe, Nauka i Technologia

Lider grupy – dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Grupę “Szkolnictwo wyższe, nauka oraz technologia” tworzą naukowcy skupieni na badaniach problemów związanych z szeroko rozumianą nauką, jej społecznym wymiarem, pełnionymi funkcjami, a przede wszystkim towarzyszącym formom jej organizacji. W ramach Grupy HEST realizowane są równolegle następujące  główne tematy badawcze:

 1. Funkcjonowanie rady uczelni
  Badania dotyczą roli rad uczelni, struktury, składu oraz zakres władzy w ustroju instytucji szkolnictwa wyższego w wybranych krajach europejskich. Badanie realizowana są przez zespoły badawcze z czterech uniwersytetów (University of Tampere, KTH Stockholm, oraz University of Aveiro).
 1. Publiczne uczelnie zawodowe w Polsce
  Jest to próba określenia strategii rozwoju sektora publicznych uczelni zawodowych w Polsce poprzez poznanie ich instytucjonalnej tożsamości, diagnozę wyzwań z jakimi się mierzą oraz zmapowania pełnego spektrum realizowanych przez nie funkcji, zarówno w ramach systemu szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki.
 1. Sprawiedliwość w edukacji uniwersyteckiej a zaufanie studentów do nauki
  Badania służą sprawdzeniu, jak studenci polskich uniwersytetów rozumieją i oceniają sprawiedliwe traktowanie przez nauczycieli akademickich i władze uczelni oraz jak (nie)sprawiedliwe traktowanie koreluje z satysfakcją studentów i postrzeganą legitymizacją władz uczelni.
 1. Knowledge co-creation and environmental activism – the case of air pollution
  Badanie skoncentrowane jest na analizie mechanizmów tworzenia wiedzy i jej wykorzystania w działaniach podmiotów (organizacji pozarządowych, społeczeństwa, ekspertów) zaangażowanych w przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza.

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK –  jest kierownikiem katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyszym na UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncertują się wokół polityki naukowej i zarządzania w szkolnictwie wyższym. Swoje badania Dominik realizował w wielu miejscach na świecie, między innymi w Centre of Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente (2008-2009), Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES,  University of Porto (2016), a ostatnio jako professor wizytujący w Ontario Institute for Studies in Education (OISE) University of Toronto (2020-2021). Jest on autorem kilkudziesięciu prac w najbardziej wpływowych czasopsimach naukowych (e.g. Higher Education, Studies in Higher Education, Higher Education Policy) oraz rozdziałów w tomach zbiorowych ukazujących się w takich wydawnictwach jak  Oxford University Press, Routledge, Palgrave-Macmillan, Springer or Sense.