Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

INCOOP – konkurs mikrograntów

Celem konkursu było rozwijanie potencjału pracowników naukowych, doktorantów i studentów poprzez inicjowanie oraz wspieranie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a otoczeniem społeczno-gospodarczym. O finansowanie mogły ubiegać się zespoły, w skład których wchodziły co najmniej dwie osoby: pracownik naukowy będący liderem zespołu (deklaracja wg formularza), doktorant i/lub student (zgodnie z definicją Beneficjenta, uszczegółowioną w warunkach konkursu zawartych w regulaminie. Zespół był zobligowany do zgłoszenia partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego, który był zainteresowany współpracą lub wdrożeniem wyników prac zrealizowanych w ramach mikrograntu. Organizatorem konkursu był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

UWAGA!
W ramach przedmiotowego naboru wniosków konieczne było wykazanie jako partnera podmiotu z otoczenia społeczno – gospodarczego (np. podmiot gospodarczy, publiczny, społeczny), który był zainteresowany współpracą lub wdrożeniem wyników prac zrealizowanych w ramach mikrograntu. Wyłączone z tego katalogu był spółki spin-off.

Wnioski były przyjmowane w trybie ciągłym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK wyłącznie jako skan  dokumentów  na  adres  e-mail: aip@umk.pl do wyczerpania środków, w ogłaszanych rundach. Runda I to nabór trwający od  29.06.2020  r.  do 29.07.2020 r. Kolejna runda zostanie ogłoszona po upublicznieniu listy rankingowej projektów zakończonej rundy. Kontakt w sprawie udziału w konkursie: aip@umk.pl.

W dniu 22 lipca zmienił się wzór załącznika nr 2 w zakresie Deklaracji doktoranta/studenta. Zmiana dotyczy wprowadzenia brakującej deklaracji Studenta, zgodnie z zapisami Regulaminu: “Oświadczam, że wyniki badań przeprowadzonych w ramach mikrograntu zostaną uwzględnione w pracy dyplomowej (będą podstawą do napisania pracy) w okresie 12 miesięcy od rozliczenia mikrograntu.”

Z uwagi na liczbę wniosków, która znacząco przewyższyła limit alokacji środków w konkursie, informujemy o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosków do 23.09.2020 r.

Harmonogram pracy Rady Inwestycji:
– 19.08 – 11.09.2020 – weryfikacja merytoryczna wniosków konkursowych
– 15.09.2020 – pierwsze posiedzenie Rady Inwestycji (online)
– 21.09.2020 – drugie posiedzenie Rady Inwestycji (online), po uwzględnieniu uzupełnień, zgodnie z punktem 4 części Ocena Regulaminu konkursu
– do 23.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej

Skład Rady Inwestycji:
1. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym
2. dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK – Przewodniczący Rady Wdrożeń i Innowacji UMK
3. Łukasz Rycharski – Pełnomocnik Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Toruń
4. Marta Olszewska – Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
5. Zespół AIP UMK – mgr Justyna Łaskowska, mgr Aleksandra Kalocińska-Szumska, mgr Karina Pokorska