Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Program stażowy CO-OP

Tworzymy nowy program dla studentów umożliwiający odbycie pracy zawodowej podczas studiów

Program CO-OP to nowa formuła współpracy nauki z biznesem, która umożliwi najlepszym studentom podjęcie pracy zawodowej podczas studiów, pozwalając zdobyć pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Inspirujemy się, podobnym w założeniach do tworzonego na UMK, programem CO-OP, który realizowany jest w kanadyjskim University of Waterloo (https://uwaterloo.ca/future-students/co-op), reprezentowanym przez swojego przedstawiciela w International Advisory Board, działającej w ramach programu IDUB.

Koncepcja programu CO-OP, tworzonego na UMK, opiera się na kilku filarach:

  1. Program ma charakter elitarny. To program dla najlepszych studentów, którzy spełnią wymagania Pracodawcy. O przedstawieniu studentom konkretnego kierunku studiów oferty staży zdecyduje w każdej edycji programu CO-OP zainteresowanie pracodawców i zgłoszony przez nich popyt. W ramach programu CO-OP student aplikuje o pracę i przechodzi proces rekrutacji na UMK i u pracodawcy, w którym ocenie podlegają jego kompetencje oraz poziom motywacji do pracy na danym stanowisku. Po odbyciu stażu student otrzymuje dokument potwierdzający jego ukończenie w programie CO-OP.
  2. Oferty pracy, zwierające oczekiwania względem kandydatów, przygotowują Pracodawcy. Praca może przyjąć różne formy. Może oznaczać włączenie studenta w realizowane w organizacji procesy lub projekty, bądź przyjąć postać indywidualnego projektu zleconego studentowi przez Pracodawcę. Student otrzymuje w organizacji opiekuna w postaci menedżera, który zapewnia szkolenia, projekty i wytyczne.
  3. Uczelnia zapewnia promocję programu i rekrutację. Biuro Karier upowszechnia oferty pracy wśród członków społeczności akademickiej, a w proces rekrutacji zaangażowane są dodatkowo wydziały Uczelni. Biuro Karier odpowiada za dopasowanie studentów do oczekiwań zgłaszanych przez Pracodawców. Zapewnia studentom doradztwo zawodowe i diagnozuje ich poziom kompetencji społecznych. O wyniku rekrutacji decyduje średnia ze studiów studenta (minimum 4,0), wyniki wywiadu i testów predyspozycji zawodowych, rozpoznane kompetencje społeczne studenta oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcą.
  4. Wydział zapewnia studentom czas na pracę zawodową. Student, po uzyskaniu zgody dziekana na indywidualną organizację studiów w trybie przewidzianym w Regulaminie studiów, może przeznaczyć od dwóch do pięciu miesięcy na pracę zawodową w czasie trwania semestru, zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie organizacją roku akademickiego. Staż może być realizowany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Zdobywając doświadczenie zawodowe student uzyskuje jednocześnie efekty uczenia się przewidziane w programie studiów (np. za wybrane przedmioty z programu studiów, praktyki zawodowe lub zajęcia ogólnouniwersyteckie).
  5. Student dostępny jest dla Pracodawcy w okresie od dwóch do pięciu miesięcy, w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu, w zależności od indywidualnych uzgodnień. Podczas stażu wynagrodzenie miesięczne finansuje studentowi Pracodawca, z wyjątkiem wynagrodzenia za pierwszy miesiąc, w którym finansuje je Uczelnia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia to minimum 3400 PLN brutto w przeliczeniu na cały etat. W poszczególnych edycjach programu liczba staży dofinasowanych przez UMK jest ograniczona. Kilkumiesięczna praca studenta daje Pracodawcy możliwość poznania jego kompetencji i rozważenia jego przyszłego zatrudnienia.

Pilotaż programu CO-OP realizowany jest w roku akademickim 2021-2022. Wyniki pilotażu pozwolą nadać programowi finalny kształt.

Kontakt:
Sekretariat IDUB: 56 611 31 31, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
Biuro Karier: 56 611 47 71, https://www.biurokarier.umk.pl/projekt-co-op.