Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja II 2023 aparatura – nabór uzupełniający

W naborze uzupełniającym, skierowanym wyłącznie dla grup badawczych z Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości “Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” wpłynął 1 wniosek. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana została według następujących kryteriów:

 1. poziom naukowy badań prowadzonych przez wnioskodawcę – maksymalnie 33 pkt;
 2. przewidywane wyniki prac i planowane zadania badawcze realizowane przy użyciu wnioskowanej aparatury oraz ich znaczenie dla rozwoju EF, CD oraz Uniwersytetu, jak również wskazanie nowatorstwa planowanych badań – maksymalnie 20 pkt;
 3. zasadność zakupu aparatury z punktu widzenia prowadzonych lub planowanych badań – maksymalnie 15 pkt;
 4. możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł – maksymalnie 10 pkt;
 5. unikatowość wnioskowanej aparatury – maksymalnie 10 pkt;
 6. możliwość wykorzystania aparatury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty, w szczególności podmioty Uniwersytetu, w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami – maksymalnie 7 pkt;
 7. przygotowanie wnioskodawcy do zakupu aparatury i jej użytkowania oraz pokrycia kosztów użytkowania zakupionej aparatury i prowadzenia badań z jej użyciem – maksymalnie 5 pkt.

Lista laureatów konkursu na inwestycje aparaturowe (nabór uzupełniający), realizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

Uniwersyteckie Centra Doskonałości

 1. dr Karolina Finc

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszenia konkursowego wykonała rada dziedzinowa Nauk Ścisłych i  Technicznych w składzie:

 • prof. dr hab. Agnieszka Szumna, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. Leszek  Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PIG-PIB
 • prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, Uniwersytet Łódzki

 W ocenie wniosku nie uczestniczyła z-ca przewodniczącej rady będąca pracownikami UMK.