Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja II 2023 aparatura

Do konkursu wpłynęły łącznie 34 wnioski, w tym 19 zgłoszeń z uniwersyteckich centrów doskonałości oraz 15 zgłoszeń od członków zespołów Emerging Fields. Do rady ST wpłynęło 14 wniosków, do rady NZ 13 oraz 7 zgłoszeń do rady HS. 33 wnioski spełniały wymagania formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe Rady Dziedzinowe.

Merytoryczna ocena wniosków dokonywana została według następujących kryteriów:

1) poziom naukowy badań prowadzonych przez wnioskodawcę – maksymalnie 33 pkt;

2) przewidywane wyniki prac i planowane zadania badawcze realizowane przy użyciu wnioskowanej aparatury oraz ich znaczenie dla rozwoju EF, CD oraz Uniwersytetu, jak również wskazanie nowatorstwa planowanych badań – maksymalnie 20 pkt;

3) zasadność zakupu aparatury z punktu widzenia prowadzonych lub planowanych badań – maksymalnie 15 pkt;

4) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł – maksymalnie 10 pkt;

5) unikatowość wnioskowanej aparatury – maksymalnie 10 pkt;

6) możliwość wykorzystania aparatury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty, w szczególności podmioty Uniwersytetu, w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami – maksymalnie 7 pkt;

7) przygotowanie wnioskodawcy do zakupu aparatury i jej użytkowania oraz pokrycia kosztów użytkowania zakupionej aparatury i prowadzenia badań z jej użyciem – maksymalnie 5 pkt.

Lista laureatów konkursu na inwestycje aparaturowe, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

Uniwersyteckie Centra Doskonałości

1. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK
2. dr Magdalena Sudoł-Procyk
3. prof. dr hab. Maria Lewicka
4. dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
5. dr hab. Justyna Kozłowska
6. prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska
7. dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK
8. dr Marta Ziegler-Borowska
9. dr Ewelina Zarakowska
10. dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
11. dr Łukasz Mikulski
12. dr Szymon Śmiga
13. prof. dr hab. Daniel Lisak
14. dr Marcin Gawroński
15. dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK
16. dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK
17. dr hab. Iwona Gorczyńska, prof. UMK

Zespoły badawcze wyłaniających się pól badawczych – Emerging Fields

1. dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK
2. prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski
3. dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK
4. dr Bibianna Bałaj
5. prof. dr hab. Wojciech Kujawski
6. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
7. prof. dr hab. Małgorzata Jefimow
8. dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały rady dziedzinowe osobno w trzech dziedzinach nauki: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki o Życiu (składy osobowe rad poniżej). W ocenie wniosków nie uczestniczyli członkowie rad dziedzinowych będący pracownikami UMK.

Rada Dziedzinowa Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS):

– prof. dr hab. Maciej Karwowski, Uniwersytet Wrocławski
– prof. dr hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski
– prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, Uniwersytet Wrocławski
– dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN, Polska Akademia Nauk
– dr hab. Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Warszawski
– dr hab. Karolina Kremens, Uniwersytet Wrocławski

Rada Dziedzinowa Nauk Ścisłych i Technicznych (ST):

– prof. dr hab. Agnieszka Szumna, Polska Akademia Nauk
– prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
– prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
– prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PIG-PIB
– prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, Uniwersytet Łódzki

Rada Dziedzinowa Nauk o Życiu (NZ):

– prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Uniwersytet Gdański
– dr hab. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
– prof. dr hab. Edyta Reszka, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi
– prof. dr hab. n. med. Jacek Witkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
– prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
– prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka
– dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG, Uniwersytet Gdański