Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs na grupy naukowe IDUB

1. Nabór wniosków:

Nabór zakończony.

2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie grup naukowych IDUB oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Wybranych zostanie nie więcej niż 5 grup w każdej z grup dziedzinowych: tj. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne.

Status grup naukowych IDUB uzyskają zespoły, które charakteryzuje duży potencjał naukowy potwierdzony przez publikacje w uznanych czasopismach oraz monografie wydane przez prestiżowe wydawnictwa.

Laureat konkursu – grupa naukowa IDUB otrzyma wsparcie w wysokości 200 000 zł na okres 3 lat funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły naukowe działające na Uniwersytecie. Osoby wchodzące w skład tych zespołów wykazują (za okres ostatnich 5 lat): udokumentowaną aktywność naukową, aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, patentów, komercjalizację wyników badań oraz aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej. W konkursie mogą brać udział zespoły interdyscyplinarne. Wnioski można składać poprzez formularz zgłoszeniowy.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres grupynaukoweIDUB@umk.pl.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. Dyżur pełni Pani mgr Natalia Proń-Nowak oraz Pani mgr Liliana Rynkiewicz, konsultacje odbywać się będą poprzez aplikację Teams w poniedziałki 19, 26 września oraz 10 października w godzinach 14:00-15:00. Link do spotkania.

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: mgr Liliana Rynkiewicz, tel. 56 611 31 41.

5. Wyniki konkursu:

Wyniki


Wyniki zakończonych edycji: