Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Informacje dla pracodawców

SZANOWNY PRACODAWCO

W terminie 10.10-06.11.2023 r. zapraszamy do naboru ofert na 2-5 miesięczne staże studenckie.

Zapraszamy do udziału w prestiżowym programie stażowym CO-OP dla Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt CO-OP to nowa formuła współpracy nauki z biznesem, która umożliwi najlepszym studentom zdobycie doświadczenia zawodowego podczas studiów. Inspirujemy się podobnymi w założeniach rozwiązaniami stosowanymi z sukcesem na kanadyjskim University of Waterloo.

Program CO-OP, realizowany na UMK, opiera się na następujących zasadach:

1. Przygotowanie oferty i programu stażu 

Ofertę i program stażu przygotowują pracodawcy. Praca może przyjąć różne formy -może oznaczać włączenie studenta w realizowane w organizacji procesy, lub projekty, bądź przyjąć postać indywidualnego projektu zleconego studentowi przez pracodawcę.

„Instrukcja jak zamieścić ofertę w projekcie”

Ofertę należy zamieścić w serwisie www.biurokarier.edu.pl. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące zamieszczania oferty:

 • w sekcji Typ pracy prosimy podać: staż
 • w sekcji Rodzaj umowy prosimy wybrać: umowa stażowa
 • w sekcji Warunki pracy prosimy podać:
  • wymiar czasu pracy (½, ¾ lub pełen etat – ten proponujemy pracodawcom, którzy preferują pracę hybrydową lub zdalną, gdyż student musi pogodzić staż z nauką)
  • okres, na który chcą Państwo przyjąć stażystę (2, 3, 4, 5 m-ce)
  • sugerowany termin rozpoczęcia stażu – najwcześniej od 01.03.2024r.
  • informację dotyczącą składania dokumentów dla studentów:

“Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier UMK).
Zasady projektu oraz składania dokumentów znajdują się na stronie: https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/program-stazowy-co-op/
Prosimy o złożenie wniosków przez stronę IDUB UMK (link), ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, tel. 56 611 3131  do  04.12.2023r.

2. Rekrutacja Studentów

Do pracodawcy trafiają studenci zgodni z profilem potrzeb firmy. O ostatecznym wyborze decyduje pracodawca.

W ramach programu CO-OP student aplikuje o pracę i przechodzi proces rekrutacji, realizowany przez Biuro Karier UMK we współpracy z dziekanem właściwym ds. kształcenia.

W procesie rekrutacji weryfikowane są następujące elementy dotyczące kandydata:

 • dotychczasowe doświadczenie w pracy kandydata
 • dodatkowa aktywność naukowa i organizacyjna w trakcie studiów
 • średnia ocen ze studiów (min. 4,0) z ostatniego semestru poprzedzającego moment złożenia wniosku
 • uzasadnienie ubiegania się o staż ze wskazaniem korzyści dla studiów, na których kształci się student
 • rekomendacja wydziału (osoby z wydziału np. promotor, opiekun koła, opiekun roku, prowadzący zajęcia itp.)
 • ocena poziomu motywacji studenta do pracy na danym stanowisku
 • badanie kompetencji społecznych
 • ocena wpływu stażu na rozwój zawodowy studenta

Pracodawca otrzymuje rekomendacje na temat poziomu kluczowych kompetencji społecznych, przeprowadza rozmowy z rekomendowanymi Studentami i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydata na staż.

3. Czas trwania stażu i wynagrodzenie

Założeniem programu jest odbycie płatnego stażu (minimum pół etatu). Czas trwania stażu ustala pracodawca ze studentem (minimalnie 2 miesiące, maksymalnie 5 miesięcy). Staż można zrealizować w okresie wakacyjnym lub w trakcie trwania roku akademickiego przy jednoczesnej zgodzie na indywidualną organizację studiów (IOS).

Wynagrodzenie miesięczne finansuje studentowi pracodawca z wyjątkiem wynagrodzenia za pierwszy miesiąc, w którym finansuje je Uczelnia. Odbywa się to na na podstawie umowy stażowej (załącznik nr 6). Wynagrodzenie to wynosi minimum 3400 PLN brutto wraz z narzutami pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy (w innych wypadkach wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie).

Koszty stypendium stażowego za drugi i kolejne miesiące stażu ponosi pracodawca. Stypendium wypłaca stażyście Uniwersytet, który po dokonaniu płatności wystawia notę obciążającą pracodawcę. Na podstawie noty pracodawca dokonuje refundacji kosztów stypendium.

Pracodawca przez cały okres stażu pokrywa koszty ubezpieczenia ZUS.

Student we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy.

Koszty potrzebnych badań lekarskich pokrywa uczelnia.

Po zakończeniu stażu istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy ze studentem na uzgodnionych warunkach, lecz nie jest to obowiązkowe.

Po wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na stypendia stażowe płatne przez Uniwersytet program CO-OP może być realizowany, o ile pracodawca pokryje w całości koszty stypendiów stażowych.

4. Zapewnienie studentom czasu na pracę zawodową

Student, po uzyskaniu zgody przez dziekana na IOS, może poświęcić czas na pracę zawodową.  Zdobywając doświadczenie zawodowe student realizuje jednocześnie efekty uczenia się przewidziane w programie studiów.  W tym czasie Pracodawca poznaje kompetencje pracownika, określa jego przydatność w firmie i decyduje o dalszym zatrudnieniu.

5. Promocja programu i rekrutacja

Uczelnia zapewnia promocję programu i rekrutację studentów. Biuro Karier UMK upowszechnia oferty stażu wśród członków społeczności akademickiej oraz odpowiada za dopasowanie studentów do ofert pracy zgłaszanych przez Pracodawców.

Poniżej wypowiedzi pracodawców, którzy uczestniczyli w programie CO-OP.

 • Zatrudnienie stażysty po stażu.
 • Nawiązanie współpracy w zakresie umożliwienia zdobycia doświadczenia przez studentów jeszcze podczas studiów.
 • Budowanie wizerunku firmy.
 • Pokazanie jak wygląda praca na danym stanowisku, jakie umiejętności, kompetencje są potrzebne a jakie jeszcze rozwijać.
 • Bardzo dobrze dobrani kandydaci do profilu, których firma mogła zatrudnić na etat po zakończeniu stażu.
 • Chętnych do pracy i przeszkolonych kandydatów.
 • Możliwość poznania umiejętności studentki, która była rekomendowana przez UMK, co przełożyło się na nawiązanie z nią współpracy po ukończeniu przez nią studiów.

Kontakt:
Sekretariat IDUB: 56 611 31 31, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
Biuro Karier: 56 611 47 71.

DOKUMENTACJA

Zapraszamy do współpracy