Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Informacje dla studentów

1. Nabór:

Nabor zakończony

07.11.2023-04.12.2023 r.

2. Opis konkursu:

Program CO-OP jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i stanowi formułę współpracy nauki z biznesem umożliwiającą najlepszym studentom podjęcie pracy zawodowej podczas studiów oraz pozwalającą zdobyć pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Założeniem programu jest odbycie płatnego stażu (minimum pół etatu). Czas trwania stażu ustala pracodawca ze studentem (min 2 miesiące, max 5). Staż można zrealizować w okresie wakacyjnym lub w trakcie trwania roku akademickiego przy jednoczesnej zgodzie na indywidualną organizację studiów (IOS).  Miejsce realizacji stażu student może wybrać sam lub skorzystać z bazy Biura Karier. Wynagrodzenie to minimum 3400 PLN brutto w pełnym wymiarze czasu pracy (w innych wypadkach wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie). W pierwszym miesiącu wynagrodzenie wypłaca uczelnia, w kolejnych miesiącach dalsze zasady odbywania stażu ustalane są pomiędzy studentem a firmą.
Program CO-OP przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy uzyskali średnią ocen za poprzedzający semestr minimum 4,0 oraz spełniają inne wymogi projektu określone w Regulaminie. Student po dopełnieniu formalności przechodzi ocenę kompetencji miękkich z doradcami Biura Karier UMK oraz proces rekrutacji u pracodawcy.
W konkursie nie może brać udziału student, który w ramach programu CO-OP odbył już staż na tym samym kierunku i poziomie studiów. Zakres stażu związany jest bezpośrednio z efektami uczenia się zakładanymi dla kierunku studiów, na którym kształci się student, i zapewnia praktyczne wykorzystanie wybranych efektów uczenia się w toku zadań wykonywanych na stażu.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

Biorąc udział w programie, zyskasz:

 • cenne doświadczenie nabyte jeszcze w trakcie trwania studiów,
 • możliwość nawiązania dalszej (po stażowej) współpracy z pracodawcą,
 • możliwość nawiązania profesjonalnych kontaktów,
 • możliwość zaliczenia stażu na poczet obowiązkowych praktyk studenckich,
 •  wynagrodzenie stażowe,
 • możliwość realizacji pewnej puli punktów ECTS,
 • dokument potwierdzający udział w projekcie oraz referencje od pracodawcy.

Aż 62% uczestników programu podpisało umowę z pracodawcą.

Poniżej niektóre z wypowiedzi uczestników programu CO-OP:

 • Program umożliwia dostęp do pracodawców, co daje szansę na zdobycia pierwszego doświadczenia w zawodzie. Co więcej w przeciwieństwie do większości praktyk, student otrzymuje pieniądze za swoją pracę.
 • Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia w branży.
 • Uważam, że największą korzyścią, jaką udało mi się zdobyć dzięki wzięciu udziału w projekcie jest praca w firmie, w której odbywałam staż.
 • Podpisałam umowę.
 • Możliwość podjęcia pracy w interesującym mnie obszarze jeszcze przed praktykami.
 • Łatwiej znaleźć pracę w ten sposób. Na rynku jest niewiele ofert dla studentów, gdzie można dostosować grafik do planu zajęć i pracować na pół etatu. Fakt, że uczelnia płaci za pierwszy miesiąc jest na pewno dodatkowym atutem, zachęcającym pracodawcę do zatrudnienia.
 • Szeroki wybór firm, z którymi można było nawiązać współpracę.
 • Uzyskanie doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie pracy po stażu.

3. Ogłoszenia i dokumenty

7 listopada 2023 r. rusza kolejny nabór wniosków na staże studenckie w ramach Programu CO-OP.

Aby zgłosić się do programu należy złożyć wniosek o przyjęcie na staż wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku. Wniosek składa się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za ostatni semestr lub rok (w przypadku rozliczenia rocznego studenta) na kierunku, z którego składany jest wniosek,
 • curriculum vitae studenta obejmujące informacje o: dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów oraz jego motywacji zawodowej
 • uzasadnienie ubiegania się o staż ze wskazaniem korzyści dla przebiegu studiów, na których kształci się student
 • rekomendację, np. dziekana, promotora, opiekuna koła, opiekuna roku, prowadzącego zajęcia itp., w tym np. ocenę wpływu stażu na realizację efektów uczenia się zakładanych dla przedmiotów wskazanych przez dziekana
 • dla osób z niepełnosprawnościami – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga:

Zgłoszenia do konkursu przesyłane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

Opis wszystkich etapów projektu znajduje się w Regulaminie konkursu CO-OP oraz Instrukcji dla studenta w Programie CO-OP

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na staż, zobowiązani są do dostarczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania pozytywnej decyzji pozostałe załączniki ( § 11 pkt. 1 regulaminu), tj.:

 • Załącznik nr 2,
 • Załącznik nr 3,
 • Załącznik nr 4,
 • Załącznik nr 5,
 • kopię polisy ubezpieczenia NNW,
 • deklaracji dziekana o gotowości przyznania indywidualnej organizacji studiów,
 • wykaz efektów uczenia się.

DOKUMENTACJA

4. Oferty stażowe:

5. Kontakt:

Sekretariat IDUB: Bartosz Zdunowski, email: bartosz.zdunowski@umk.pl, tel. 56 611 31 52

Biuro Karier: 56 611 47 71, https://www.biurokarier.umk.pl/projekt-co-op.