Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Rozmowa z mgr Justyną Łaskowską

Rozmowa z panią mgr Justyną Łaskowską, dyrektorką Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, przewodniczącą Zespołu nr 4.

Adam Szumski: Pani dyrektor, proszę powiedzieć czym zajmuje się zespół, którym Pani kieruje w ramach IDUB? Do czego został powołany?

Justyna Łaskowska: Zespół nr 4, którego jestem przewodniczącą został powołany w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” do realizacji jednego z celów, które nasz uniwersytet sobie postawił do realizacji w ramach programu IDUB. Dotyczy on innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach tego ogólnego celu możemy wyodrębnić cele szczegółowe, są to m.in.:

  • zwiększenie innowacyjności i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  • inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy uczelnią a podmiotami gospodarczymi;
  • pełne wykorzystanie potencjału uczelni w zakresie stymulowania innowacyjności i prac wdrożeniowych zgodnie z międzynarodowymi standardami;
  • wprowadzenie szkoleń z zakresu TRIZ;
  • promocja przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów poprzez Startup Weekends i Hackatony;
  • rozszerzenie roli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w promieniowaniu znaczenia innowacyjności na uczelni oraz wprowadzenia i koordynacji polityki współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Zaczynając od ostatniego wymienionego celu to 1 stycznia 2021 roku przekształciliśmy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii (CPATT). Pełni ono role akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz centrum transferu technologii.

AS: Co to w praktyce oznacza?

JL: W CPATT pomagamy pracownikom, doktorantom i studentom UMK, którzy mają pomysł na biznes, ale nie wiedzą od czego zacząć lub czy ich pomysł ma szansę powodzenia. Tworzymy plany biznesowe, identyfikujemy trudności i możliwości, jakie daje własna działalność. Staramy się, aby wsparcie, które dajemy było dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dbamy o rozwój kompetencji przedsiębiorczych pracowników, doktorantów oraz studentów – diagnozujemy potrzeby zarówno rynku jak i uniwersytetu, i w odpowiedzi na nie przygotowujemy ofertę, która pobudza do rozwoju innowacyjności na UMK.

Wspieramy również transfer wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocję. W tym zakresie prowadzimy identyfikację innowacyjnych rozwiązań powstających na UMK, zapewniamy kompleksową ochronę praw własności intelektualnej, wycenę, analizę potencjału rynkowego prowadzonych projektów oraz wyników badań, jak również rekomendacje w przedmiocie ich ochrony. Bierzemy aktywny udział w procesie zawiązywania współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Współpracujemy z Centrami Transferu Technologii w uczelniach wyższych w Polsce, Parkami Naukowo-Technologicznymi, uniwersyteckimi spółkami celowymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej i podejmowania wspólnych inicjatyw, w tym budowania relacji pomiędzy przedstawicielami biznesu i zespołami naukowymi Uniwersytetu.

Ogólnie rzecz ujmując  – staramy się usprawnić transfer wyników prac badawczych z UMK do biznesu. Głównym celem, który tym działaniom przyświeca jest poprawa jakości życia społeczeństw we współczesnym świecie.

AS: Proszę przybliżyć jakie działania były prowadzone do tej pory?

JL: CPATT prowadzi szereg działań związanych z szeroko pojętą promocją przedsiębiorczości oraz transferem technologii w UMK.

Realizujemy przedsięwzięcia skierowane do środowiska akademickiego UMK oraz projekty, które integrują naukę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, np. granty na podniesienie gotowości do wdrożenia wyników prac badawczych, dofinansowujemy koszty ochrony patentowej, szkolimy. Bierzemy też aktywny udział w realizacji projektów międzynarodowych: YUFE, YUFERING, INN4YUFE i DIOSI.

Nasz aktualny profil opiera się na działaniach kluczowych dla jednostki, którymi są: transfer technologii, przedsiębiorczość akademicka i ochrona własności intelektualnej oraz działaniach realizowanych w wymienionych obszarach w ramach projektów.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie urynkowienia wyników badań naukowych, wiedzy i technologii. Pomagamy w sprzedaży, udzieleniu licencji czy założeniu spółki. Nasi Brokerzy Innowacji zapewniają profesjonalną opiekę na każdym etapie tych procesów.

Jesteśmy organizatorem, współorganizatorem lub aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach promujących przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii, tj.: Forum Gospodarcze TIME, WELCONOMY, Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, konkurs Innowator UMK, Firma Przyszłości.

AS: Jakie korzyści płyną z programu IDUB?

JL: Rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz transferu technologii pozwalają zwielokrotnić korzyści czerpane przez naukowca i uczelnię oraz pozostałych partnerów otoczenia społeczno-gospodarczego. Nie tylko budują pozycję uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej, ale przede wszystkim – wspomagają rozwój świadomego społeczeństwa.

Działania związane z przedsiębiorczości akademicką wpływają na rozwój programów edukacji, promocji, postaw przedsiębiorczych postaw wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych.  Wspierają budowę instytucji i programów wsparcia dla osób zawodowo związanych z uczelnią, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na bazie posiadanej wiedzy i realizowanych programów badawczych.
Umożliwiają zarządzanie własnością intelektualną na uczeni. Przyczyniają się również do  wzrostu użyteczności społecznej samej uczelni.

Wszelkie działania CPATT zmierzają do zwiększenia roli uniwersytetu w środowisku społeczno-gospodarczym. Otwierają również drogę przedsiębiorcom do skorzystania z produktów oraz usług oferowanych przez uczelnię. Dzięki temu środowisko akademickie zyskuje odbiorców badań, posiadanej wiedzy oraz wynalazków. Przedsiębiorcy natomiast, zyskują dostęp do innowacyjnych, opartych na unikatowej wiedzy – produktów i usług. Stanowi to swoistą symbiozę nauki z biznesem.

AS: Proszę opowiedzieć o sukcesach Centrum.

JL: Przede wszystkim coraz większa rozpoznawalność CPATT UMK mierzona kierowanymi do nas sprawami przez społeczność akademicką.

Jesteśmy jednostką, która z jednej strony uwrażliwia środowisko biznesowe na osiągnięcia nauki, z drugiej zaś – pokazuje naukowcom, że mogą  prowadzić działalność, z której czerpią realne zyski i jednocześnie przekazują coś wartościowego społeczeństwu. Dlatego ważnym osiągnięciem jest ugruntowanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak Bydgoski Klaster Przemysłowy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. czy Sieć Badacza Łukasiewicz. Istotną kwestą są pierwsze transakcje sprzedaży patentów. Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK nawiązało współpracę z Uniwersytetem w Arizonie, w celu wspólnego opatentowania wyników prac badawczych zespołu, złożonego z toruńskich i amerykańskich pracowników naukowych. Dzięki wsparciu pracowników Centrum, 18 czerwca 2021 roku złożono wspólną aplikację, która obecnie oczekuje na zakończenie postępowania patentowego. Ważną informacją dla naukowców UMK jest fakt, że wynikiem pracy badawczej zainteresowany jest podmiot gospodarczy, wyrażający chęć zakupu lub uzyskania licencji do wyników badań naukowych. CPATT został upoważniony do prowadzenia negocjacji w imieniu naukowców w sprawach finansowych, zarówno z podmiotem gospodarczym jak i Uniwersytetem w Arizonie.

AS: Co jest w planach na najbliższe miesiące?

Wkrótce rozpoczynamy nabór do projektu Ambasadorzy Przedsiębiorczości UMK – studentów, którzy będą łącznikiem pomiędzy wydziałem i CPATT. Zależy nam bowiem na budowaniu relacji ze studentami dla zbudowania optymalnego programu wsparcia. Studenci będą mogli brać udział w szkoleniach i warsztatach specjalistycznych oraz najważniejszych wydarzeniach ekonomicznych w regionie. Otrzymają również wsparcie pracowników CPATT UMK. Ich zadaniami będą: współudział w organizowaniu wydarzeń związanych z przedsiębiorczością oraz zbieranie potrzeb studentów w tym zakresie. W tym kontekście niezwykle ważny jest nowy program CPATT zmierzający do budowania kultury start-upowej w Uniwersytecie pod roboczą jeszcze nazwą Copernicus Startup Labs, promującego przedsiębiorczość. Inicjatywa skupi się na przybliżaniu idei prowadzenia innowacyjnego biznesu pod opieką i wsparciem profesjonalistów CPATT i osób współpracujących, jak również spotkaniach i dzieleniu się wiedzą przez osoby, których startupy odniosły sukces.

W tym roku uruchomimy Klub INNSTART dla doktorantów i studentów. Będzie on stanowił platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami, a także umożliwi poszerzanie wiedzy i umiejętności oferując zamknięte szkolenia i spotkania z autorytetami w dziedzinie innowacji, a także pozwoli zbudować portfolio zawodowe członków, w tym np. poprzez udział w programie projektowania produktów i usług. Jego członkowie będą mieć mają realną szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.

Z pewnością rok 2022 będzie skupiony na studentach i doktorantach, wspierając ich potrzeby.

AS: Dziękuję za rozmowę!