Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Monitoring i ewaluacja

W ramach realizacji programu IDUB na UMK zaplanowaliśmy 15 działań na lata 2020-2025 oraz 5 działań utrwalających w roku 2026. Dla każdego działania wskazane zostały kamienie milowe, które określają, jakie rezultaty zostaną osiągnięte w zadeklarowanym czasie. Przykładowo: w ramach działania „Utworzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego oraz rad naukowych; zwiększenie roli peer-review w ocenie wyników naukowych” przewidziane zostały trzy kamienie milowe: (i) Utworzenie Komitetu Doradczego i rad naukowych (miesiące 1-12); (ii) Pierwsza wewnętrzna ewaluacja wyników naukowych UMK, szczególnie Centrów Doskonałości i Szkół Doktorskich (miesiące 37-42); (iii) Wdrożenie zaleceń (miesiące 37-48).

W ramach umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego UMK zobowiązało się do realizacji wszystkich zaplanowanych działań według harmonogramu. Ponieważ dla każdego z głównych 15 działań przewidzieliśmy okres realizacji 1-72 miesiące, to pomimo pandemii COVID-19 z dużym prawdopodobieństwem zrealizujemy wszystkie obietnice. Mimo to, monitoringowi mogą podlegać dodatkowo kamienie milowe, na których realizacje zarezerwowano mniej czasu. Warto zatem zapoznać się ze szczegółową listą działań oraz kamieni milowych.

Ważnym elementem programu IDUB podlegającym monitoringowi i ewaluacji będą wskaźniki postępu, których wartości zostały zadeklarowane we wniosku konkursowym UMK. Dzielą się one na trzy rodzaje: (i) wskaźniki obowiązkowe, które muszą spełnić wszystkie uczelnie otrzymujące dofinansowanie w ramach programu IDUB; (ii) wskaźniki fakultatywne, które zostały wybrane przez UMK z listy wskaźników do wyboru zadeklarowanych przez Ministerstwo; (iii) wskaźniki uczelni dotyczące celów 4-6, których zdefiniowanie należało do zadań każdej z uczelni. Dodatkowo, we wniosku UMK zadeklarowaliśmy spełnienie kryteriów jakościowych przez Emerging Fields.

Metodologia pomiaru wskaźników została szczegółowo opisana we wniosku UMK. Wskaźniki postępu mierzone są przy wykorzystaniu bazy Web of Science, systemu POL-on oraz informacji zbieranych dodatkowo przez Uniwersytet. Na potrzeby wskaźników bibliometrycznych związanych z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi oraz Emerging Fields wskazaliśmy tzw. obszary badawcze (ang. research areas) najlepiej opisujące ich zakres tematyczny.

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci będący członkami Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields, powinni zwrócić szczególną uwagę, aby wybierać czasopisma, w których publikacje z danej tematyki wywierają największy wpływ na gałąź nauki, tj. znajdują się w tzw. pierwszym kwartylu – Q1 lub w przypadku Emerging Fields Q1 lub Q2. W przypadku Centrów Doskonałości, publikacje ukazujące się w tych czasopismach będą gwarantowały wzrost zadeklarowanych wskaźników obowiązkowych we wniosku. W przypadku Emerging Fields, wniosek UMK nie precyzował aktualnej i przyszłej wielkości wskaźników, zatem większa liczba publikacji w prestiżowych czasopismach będzie przede wszystkim zwiększała wskaźniki uczelni. Jakość badań prowadzonych w Emerging Fields będzie ponadto przedmiotem corocznej oceny prowadzonej na UMK przez rady dziedzinowe.


Listy czasopism wykorzystywane do monitoringu postępów Centrów Doskonałości

 1. Astrophysics and Astrochemistr
 2. Towards Personalized Medicine
 3. From Fundamental Optics to Advanced Biophotonics
 4. Dynamics, Mathematical Analysis & Artificial Intelligence
 5. Interacting Minds, Societies, Environments

Listy czasopism wykorzystywane do monitoringu postępów Emerging Fields (2020-2022)

 1. Polymer science and multifunctional nanomaterials
 2. Automation and control system
 3. Soil science, microbiology, agricultural genetics and food quality
 4. Global environmental changes
 5. Conservation and restoration of cultural heritage
 6. Logic and philosophy of science
 7. Metabolic civilization diseases
 8. Ecology and biodiversity
 9. Cancer Profiling
 10. Chronic Diseases
 11. Old and New Institutions – Challenges and Changes in an Interdisciplinary Perspective
 12. Perception, Cognition and Language

Listy czasopism wykorzystywane do monitoringu postępów Emerging Fields (2023-2025)

 1. Applied polymers, nanomaterials, membranes, and composites
 2. Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact)
 3. Team for Applying New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology (ANTAIO Team)
 4. Nanoscale Biophysics
 5. Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN)
 6. Material Science and Technology
 7. Interdisciplinary research of past cultural phenomena
 8. Ecology & Biodiversity II
 9. Culture, Development & Wellbeing
 10. Conservation and Restoration of the Cultural Heritage
 11. Centre for Global & Multi-level Governance
 12. One Health – antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine