Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego

Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego – obejmuje następujące obszary: sztukę i antropologię. Kierownikiem jest prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Badania prowadzone przez zespół EF Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego będą realizowane w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny. Łączenie metodologii badawczych z różnych dyscyplin pozwala dostrzec szerszy zakres problematyki badawczej i możliwych rozwiązań, a także pozwala na rozpoznanie wartości badanego obiektu ze względu wszystkie aspekty jego powstania i funkcjonowania: technologię budowy i typy konstrukcji, projekt, wykonanie, historię przekształceń i użytkowania, stopień i przyczyny zniszczeń. Badania pozwolą również na opracowywanie bardziej innowacyjnych materiałów i metod służących samej konserwacji, jak i działaniom profilaktycznym. Badania takie od kilkunastu lat zalecane są przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ICOMOS CHARTER- Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. Powszechne na zachodzie Europy, ale w Polsce niestety cały czas są sporadyczne.

Zespół będzie prowadził również badania składu, właściwości i wytrzymałości nowych materiałów powstających na potrzeby konserwacji zabytków oraz innych gałęzi gospodarki. Perspektywy rozwoju naukowego zespołu wpisują się w działalność badawczą Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, które obecnie jest w fazie budowy. Jednocześnie UMK jest liderem Polskiego Konsorcjum dla Badań Dziedzictwa Kulturowego [Polish Consortium for Heritage Science] E-RIHS.pl – prof. P. Targowski jest przewodniczącym jego Rady Naukowej. Następnym krokiem, po przekształceniu polskiego Konsorcjum w Infrastrukturę badawczą, będzie uczestnictwo w E-RIHS ERIC: European Research Infrastructure for Heritage Science.

Współpraca w ramach E-RIHS ERIC oraz współpraca z dotychczasowymi i przyszłymi, zwłaszcza azjatyckimi partnerami WSP UMK w zakresie badań i konserwacji zabytków, zapewnią zespołowi dostęp do badań najważniejszych i najlepszych dzieł światowego dziedzictwa m.in. obecnych na UNESCO World Heritage List. Współpraca naukowa, ale też komercyjna, będzie kontynuowana m.in. z takimi zagranicznymi ośrodkami, jak: Musée du Louvre, La direction générale des patrimoines of the French Ministry of Culture, The International Molinological Society, University of Amsterdam, Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e.V., Technische Hochschule Köln, Ministry of Culture and Fine Arts (Cambodia), Galerią Narodową w Singapurze, Muzeum Narodowym w Pekinie i in.

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul – Studia wyższe: 1979 – 1984 r., kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1984 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Technologii i Technik Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1997 r. uzyskuje stopień doktora w dziedzinie sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na podstawie rozprawy pt. :”Problem barw w retuszu obrazów sztalugowych malowanych w technice wielowarstwowej” (promotor: prof. dr art. kons. Józef Flik). W 2005 r. otrzymuje stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja dzieł sztuki na podstawie dorobku konserwatorskiego oraz rozprawy pt.: “Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną z bazyliki katedralnej we Włocławku”. Od 1 stycznia 2007 r. pełniła funkcję dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 otrzymuje stanowisko profesora UMK. Od 2012 roku jest dziekanem Wydziału sztuk Pięknych UMK (druga kadencja). W 2016 roku otrzymuje nominację profesorską. Ekspert w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki; uczestnik programów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; rzeczoznawca ZPAP w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej; autorka wielu publikacji oraz prestiżowych realizacji konserwatorskich; zaangażowana w tworzenie koncepcji irealizację Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego; członek stowarzyszeń i gremiów eksperckich:ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2007 roku; członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego – przewodnicząca sekcji konserwatorów dzieł sztuki w latach 2006 – 2011.

Udział w ważniejszych projektach finansowanych ze środków UE:

Prace konserwatorskie i eksperckie o zasięgu międzynarodowym: