Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia

Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia – obejmuje następujące obszary: gleboznawstwo, mikrobiologię, inżynierię rolniczą, roślinoznawstwo, nauki o żywieniu i technologię żywności. Kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz.

Głównym celem pola badawczego „Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia” jest poznanie złożonych zależności zachodzących pomiędzy środowiskiem glebowym, mikroorganizmami i roślinami, które odpowiadają za produkcję i jakość pożywienia.

Działalność naukowa koncentruje się wokół:

W efekcie przeprowadzonych badań naukowych powstaną nowe, unikalne bioprodukty, które znajdą zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie oraz nowe technologie stosowane w produkcji żywności.

Pole badawcze jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym łączącym naukowców trzech Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (Katedra Mikrobiologii, Katedra Genetyki, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu), Wydział Chemii (Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu). Priorytetowe zadania obejmują następujące obszary nauki: mikrobiologię, inżynierię rolniczą, roślinoznawstwo i fizjologię roślin, nauki o żywieniu i technologię żywności oraz gleboznawstwo. Naukową motywacją tego interdyscyplinarnego zespołu jest szeroko pojęta współpraca międzynarodowa oraz kształcenie młodej kadry otwartej na pracę w instytucjach naukowych oraz w sektorze prywatnym.

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz – kieruje Katedrą Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Główne zainteresowania badawcze prof. Hrynkiewicz dotyczą molekularnej analizy struktur mykoryzowych, zastosowania mikroorganizmów w procesach fitoremediacji gleb oraz wykorzystania mikroorganizmów endofitycznych w promowaniu wzrostu roślin uprawnych. W latach 2002-2004 odbyła dwuletni staż podoktorski (Marie Curie Fellowship) w Institute of Soil Science and Plant Nutrition (University of Rostock, Germany), podczas którego uczestniczyła w realizacji projektu “Molecular and biological characterization of ectomycorrhizal strains for phytoremediation”. W 2010 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. “The significance and performance of microorganisms associated with the rhizosphere of willows (Salix spp.) in unfavourable soil conditions“. Od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Niemiec, Szwecji i Danii, np. University of Tübingen, University of Rostock, Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crop, Swedish University of Agricultural Sciences, gdzie realizowała liczne staże naukowe, np, DAAD, STSM. Prof. Hrynkiewicz była koordynatorem grantu finansowanego przez EU (Marie Curie Reintegration Grant), kierownikiem pięciu grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki, opiekunem naukowym dwóch grantów PRELUDIUM oraz wykonawcą w licznych projektach realizowanych m.in. we współpracy międzynarodowej (np. ERA-NET, COST). W latach 2015-2019 była wykonawcą w projekcie „Boosting plant-Endophyte STability, compatibility and Performance Across ScaleS BestPass” finansowanego w ramach projektu HORIZON2020 ikoordynatorem międzynarodowego zespołu badawczego WP1: Endophyte-plant compatibility. Prof. K. Hrynkiewicz prowadzi współpracę z firmami zagranicznymi zajmującymi się produkcją biopreparatów. Od 2019 r. jest Dyrektorem Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana”.