Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Konkurs MNiSW

W pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym 30 października 2019 r., wzięło udział 20 polskich uczelni, spełniających warunki wstępne dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej parametryzacji. Status uczelni badawczej uzyskało 10 z nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski.

Każda z 20 startujących w konkursie uczelni była oceniana przez zespół zagranicznych ekspertów cieszących się autorytetem w międzynarodowym środowisku akademickim: wybitnych naukowców, rektorów i prezydentów najlepszych uniwersytetów europejskich. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym oceniany był wniosek konkursowy, w drugim eksperci rozmawiali z przedstawicielami uczelni, ustalając ostateczne rekomendacje.

We wnioskach konkursowych uczelnie wykazywały swój potencjał i precyzowały plany rozwoju, w szczególności cele i konkretne działania podnoszące jakość badań naukowych i kształcenia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

Zaproponował także wyłonienie pięciu Priorytetowych Obszarów Badawczych:

  1. Astrofizyka i astrochemia;
  2. Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych;
  3. Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja;
  4. W kierunku medycyny spersonalizowanej;
  5. Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko.

Recenzenci podkreślili, że Priorytetowe Obszary Badawcze zostały wyselekcjonowane w ramach dobrze przeprowadzonego ogólnouniwersyteckiego procesu, w warunkach silnej konkurencji wewnętrznej. Według ekspertów oceniających wnioski przekonujące są też strategia wdrażania działalności szkół doktorskich, strategia doskonałości i zaproponowany nowy model zarządzania. W recenzji czytamy m.in.: „koncepcja strategiczna jest przekonująca i uwzględnia fakt, że UMK jest uczelnią pozametropolitalną z szczególnymi wyzwaniami. Istnieje duży potencjał rozwojowy, aby w ciągu najbliższych sześciu lat stać się uznaną na arenie międzynarodowej uczelnią badawczą. Zaproponowany program jest niezwykle ambitny, ale niezbędny do uzyskania przez UMK najlepszego możliwego poziomu doskonałości. (…) Zarówno we wniosku, jak i podczas przesłuchania Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprezentował doskonałe koncepcje zarządzania zmianą charakteryzujące się dużą motywacją i duchem akademickim, co wyraźnie rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości osiągnięcia ambitnych celów”.

Wniosek konkursowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został opracowany przez zespół w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (przewodniczący), prof. dr hab. Alina Borkowska, mgr Karolina Jarzynka, dr Agata Karska, mgr Justyna Łaskowska, prof. dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. dr hab. Przemysław Nehring, dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, prof. dr hab. Werner Ulrich.


Wyniki konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Lista uczelni wyłonionych w konkursie
Pismo przewodnie ekspertów w konkursie
Recenzja wniosku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w j. angielskim)