Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Stypendia naukowe na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Bartosz Zdunowski

Doktoranci przedłużający kształcenie w szkołach doktorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024 mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej, finansowane w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.500,00 zł.  

Stypendium mogą otrzymać doktoranci, odbywający kształcenie w szkole doktorskiej, którzy jednocześnie: 
1) uzyskali zgodę dyrektora szkoły doktorskiej na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej do dnia 30 września 2024 r.;
2) posiadają osiągnięcia naukowe;
3) wskażą i umotywują we wniosku działania podwyższające jakość rozprawy doktorskiej;
4) przedstawią harmonogram, w którym zadeklarują złożenie rozprawy doktorskiej w terminie nieprzekraczającym 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stypendium, z uwzględnieniem czasochłonności poszczególnych działań podwyższających jakość rozprawy doktorskiej.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy na podstawie wniosku złożonego przez doktoranta do rektora  za pośrednictwem dyrektora szkoły doktorskiej w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r.

Zasady przyznawania stypendiów określa zarządzenie nr 240 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej, finansowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dla doktorantów przedłużających kształcenie w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024

Więcej informacji o możliwości uzyskania stypendium udziela Sekretariat Szkół Doktorskich.

pozostałe wiadomości