Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

W kierunku medycyny spersonalizowanej

Dyrektor Centrum: dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK

Centrum „W kierunku medycyny spersonalizowanej” tworzą naukowcy z wydziałów farmaceutycznego, lekarskiego i chemii. Dynamiczny rozwój medycyny spersonalizowanej jest katalizatorem ekspansji trzech głównych nurtów, którymi zajmą się zespoły badawcze. Przede wszystkim naukowcy skupią się na poszukiwaniu nowych biomarkerów chorób, rozwoju nowych strategii terapeutycznych i medycynie regeneracyjnej. W tym celu utworzonych zostało pięć grup badawczych:

Aktywność Centrum będzie skoncentrowana na wzmocnieniu posiadanych i pozyskiwaniu nowych zasobów ludzkich – zarówno na poziomie naukowym, jak i administracyjnym. Ponadto ważnym aspektem będzie inicjowanie i wspomaganie współpracy międzynarodowej i interdyscyplinarnej. W tym celu Centrum podejmie współpracę z takimi instytucjami jak University of Oslo w Norwegii, University of Nottingham w Wielkiej Brytanii czy University of Waterloo w Kanadzie. Równorzędną misją działalności Centrum jest także zapewnienie dostępu do najnowszych technologii. Każda z grup działa w laboratoriach wyposażonych na najwyższym poziomie i posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia innowacyjnych badań. Zespoły badawcze zajmą się także likwidowaniu barier ograniczających szybkie i efektywne wdrażanie nowych idei i kreatywnych działań. Niezbędnym punktem, który pomoże osiągnąć wszystkie stawiane sobie cele jest także stworzenie elastycznego i wydajnego systemu motywacyjnego. Dzięki kursom, wizytom studyjnym czy warsztatom przeprowadzonym we współpracy z wykładowcami z zagranicy, najlepsi kandydaci zostaną przygotowani do pracy badawczej.

Więcej informacji:

Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK zorganizował i obecnie prowadzi Pracownię Metabolomiki i Biomarkerów Nowotworowych w Katedrze Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK. Jego umiejętności budowania zespołu zaowocowały trzema przyznanymi krajowymi grantami badawczymi, które prowadził jako kierownik. Uczestniczył również jako badacz w pięciu międzynarodowych oraz ponad dwudziestu krajowych projektach badawczych. Pobyt w Instytucie Panum Uniwersytetu w Kopenhadze i Szpitalu Królewskim w Kopenhadze dał mu silne zaplecze metodyczne. Opracował technikę oznaczania endogennie zmodyfikowanych i uszkodzonych zasad azotowych w DNA przy użyciu dwuwymiarowej ultra-wydajnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas. Aktualnie jest znanym na świecie ekspertem w takich analizach. Zaowocowało to silną współpracą międzynarodową, m.in. z Oxford University, Cleveland Clinic, Nottingham University, Florida State University czy Russian Academy of Sciences. Przez trzy lata był członkiem rady redakcyjnej biuletynu Current Awareness firmy Novartis. Pełnił również funkcję eksperta dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (w zakresie analizy antyoksydantów o niskiej masie cząsteczkowej), Polfarmy SA. (w zakresie analizy niepożądanego składników leku) i Maco Productions Polonia (w analizie niepożądanych pochodnych guanozyny w produkcie farmaceutycznym). Obecnie jest mentorem dla trzech młodych naukowców, z których każdy prowadzi własny projekt we współpracy międzynarodowej.