Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Centrum Archeologii Stosowanej

Lider grupy – dr Kamil Adamczak

Centrum Archeologii Stosowanej (CAA) powołano w celu wzmocnienia jednego z głównych kierunków działalności naukowej Katedry Prahistorii w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych w praktyce archeologicznej oraz umiędzynarodowieniem wyników badań. Głównym obszarem badawczym CAA są zagadnienia dotyczące najstarszej metalurgii na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad proweniencją surowca oraz organizacją warsztatów odlewniczych. Na kluczowych stanowiskach pradziejowych w województwie kujawsko-pomorskim będą prowadzone badania geoprospekcyjne, w tym na reliktach najdalej położonego na północny-wschód w Europie neolitycznego rondela w Tylicach oraz na osiedlach obronnych ludności kultury łużyckiej z Kujaw i ziemi chełmińskiej. Poza tym w ramach działalności CAA będą realizowane badania nad produkcją i użytkowaniem pradziejowych naczyń ceramicznych z wykorzystaniem analiz lipidów i paleoproteomiki.

dr Kamil Adamczak – jest pracownikiem Katedry Prahistorii w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. W latach 2008–2013 był zatrudniony w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w Zakładzie Epoki Kamienia. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu w Europie Środkowej, a w ostatnich latach również zagadnień dotyczących najstarszej metalurgii i garncarstwa na ziemiach polskich. W 2017 roku kierował grantem NCN Miniatura1 pt. „Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową. Badania pilotażowe”. Jest autorem kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów, opublikowanych m.in. w Nature Human Behaviour, Antiquity, Journal of Archaeological Science: Reports, Royal Society Open Science.