Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Grupa Badawcza Biodegradowalnych Materiałów Opakowaniowych

Lider grupy – dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK

Działalność naukowa zespołu koncentruje się wokół:

Badania naukowe koncentrują się na opracowaniu nowych, aktywnych folii do pakowania żywności:

– wytworzonych z chitozanu (Ch) i różnych dodatków (kwasy fenolowe i ekstrakty pochodzenia naturalnego zawierające przeciwutleniacze) jak również. Właściwości mechaniczne (tj. elastyczność, wytrzymałość) tych filmów zostaną zmodyfikowane z użyciem konwencjonalnych plastyfikatorów  oraz nowej grupy plastyfikatorów: naturalnych, biodegradowalnych i nietoksycznych rozpuszczalników głęboko eutektycznych (DES). W oparciu o analizę wybranych właściwości fizykochemicznych i użytkowych określone zostaną możliwości zastosowania tych materiałów w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia zapakowanej żywności.

– otrzymanych z polilaktydu i pochodnych celulozy z dodatkiem surfaktantów i naturalnych związków o właściwościach biobójczych. Zostaną one poddane analizie pod kątem właściwości mechanicznych, termicznych, strukturalnych jak również antyoksydacyjnych, migracyjnych i przechowalniczych otrzymanych materiałów.

Ponadto celem projektu jest również określenie aktywności biobójczej polimerów, oraz aktywności cytotoksycznej i antyoksydacyjnej. Ważnym aspektem jest sprawdzenie biodegradowalności polimerów w środowisku naturalnym  oraz antropogenicznym. Analizy obejmują: określenie biologicznego zużycia tlenu przez mikroorganizmy w obecności polimerów, liczebność, żywotność, aktywność enzymatyczną oraz bioróżnorodność biofilmu powstałego na powierzchni polimeru. W celu przyspieszenia procesu biodegradacji, z powierzchni polimeru będą wyizolowane bakterie, które zostaną poddane analizom biochemicznym i zidentyfikowane. Najbardziej aktywne szczepy zostaną wykorzystane do opracowania preparatu wspomagającego degradację polimeru i wprowadzone do środowiska.

Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK –  ukończyła studia magisterskie specjalność polimery na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską częściowo wykonała w ramach stypendium Erasmus-Socrates pod opieką prof. Andre Larbot w Institut Européen des Membranes w Montpellier (Francja). Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała w 2007 roku. W czasie realizacji badań do rozprawy doktorskiej dr hab. Olewnik-Kruszkowska odbyła staż na Uniwersytecie Pierre i Marie Curie w Paryżu. Kolejne staże naukowe dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska odbyła w 2015 roku w Blaise Pascal University – Clermont-Ferrand (Francja) oraz University of Zaragoza w 2022 (Hiszpania). Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska była także członkiem Zespołu „Materiałów Polimerowych” Komitetu Nauki o Materiałach PAN.  Ponadto w swojej karierze naukowej była ona kierownikiem 4 grantów w tym grantu Sonata przyznanego przez NCN. Jako główny wykonawca realizowała Grant Ministra Obrony Narodowej we Współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz była podwykonawcą w grancie NCBiR w projekcie pt. “BioDive Fin – innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego”.

Dzięki szerokiej współpracy z przemysłem dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska brała udział w programach: „Program Transferu Wiedzy NiP – Nauka i Praktyka” oraz Staż Sukcesem Naukowca II edycja organizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Współrealizowała dwa Vouchery badawcze oraz dwa Bony na Innowacje dla MŚP w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół otrzymywania kompozytów polimerowych na bazie elastomerów dielektrycznych, poliolefin i polimerów biodegradowalnych, modyfikacji krzemianów warstwowych, a także otrzymywania materiałów opakowaniowych o właściwościach biobójczych. Ponadto jej prace naukowe dotyczą badań nad przebiegiem procesów rozkładu materiałów kompozytowych pod wpływem różnych czynników środowiskowych.