Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Metaboliczne choroby cywilizacyjne

Metaboliczne choroby cywilizacyjne – obejmuje następujące obszary: układy sercowe i sercowo-naczyniowe, endokrynologię i metabolizm oraz diagnostykę laboratoryjną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Kubica

Obszar współpracy badawczej dotyczącej chorób, których podłożem jest miażdżyca naczyń, łączy przedstawicieli trzech wydziałów CM UMK. Miażdżyca jest chorobą cywilizacyjną, która jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. U podłoża tej choroby leżą czynniki ryzyka, które współwystępując są określane jako zespół metaboliczny. Celem tej współpracy jest tworzenie nowych strategii leczenia zarówno osób z zaburzeniami metabolicznymi determinującymi wysokie ryzyko miażdżycy, jaki i osób, u których już wystąpiły powikłania tej choroby, w tym w szczególności zawał serca i niewydolność serca.

Prowadzona aktualnie i planowana na przyszłość aktywność naukowa opiera się o badania obserwacyjne, randomizowane badania kliniczne oraz meta-analizy. Realizując nasze projekty współpracujemy z naukowcami z Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Finlandii, Litwy, Niemiec, Kanady i USA w ramach sieci COPERNICUS RESEARCH GROUP, której doroczne spotkania odbywają się w Bydgoszczy w ramach International Cardiovascular Research Meetings. Naszą współpracę opieramy o zarządzaną przez nas platformę SIRIO MEDICINE – Research Network (https://siriomedicine.com).

Prof. dr hab. Jacek Kubica – lider, Kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK, Członek Rady Naukowej RECARDIO, San Francisco, USA. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1987 roku podjął pracę na tej uczelni. Od 2000 roku pracuje w Bydgoszczy. Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardiologii. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 1999 roku stopień doktora habilitowanego; jego praca habilitacyjna została nagrodzona przez Premiera RP. Tytuł profesora otrzymał w 2006 roku. Od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W Collegium Medicum UMK pełnił ważne funkcje administracyjne: był dziekanem Wydziału Lekarskiego.
Prof. Kubica zajmuje się kardiologią interwencyjną, leczeniem chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz niewydolnością serca. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu. Kilkukrotnie jego publikacje miały wpływ na formułowanie zaleceń terapeutycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Współpracuje naukowo z licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Włoszech, Niemczech, Austrii i Korei Południowej. Prof. Kubica był beneficjentem prestiżowych stypendiów (im. Jana Pawła II Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, Uniwersytetu w Pavii, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz stypendium sponsorowanego przez Knoll Italia), dzięki którym ponad 3 lata przebywał na zagranicznych uczelniach: we Włoszech, Holandii i USA. Wypromował 21 doktorów, był recenzentem wielu przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Prof. Jacek Kubica pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w województwie elbląskim oraz kujawsko-pomorskim. Od 2009 roku przewodniczy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej prowadzającej egzaminy ustne wchodzące w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z zakresu kardiologii. Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Folia Cardiologica, pełnił lub pełni funkcję członka rad naukowych kilku czasopism, działa także w wielu towarzystwach naukowych. Jacek Kubica jest żonaty i ma dwie córki.