Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – Wydział Chemii

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje ogólne

Dojazd/dojście do budynku

W najbliższej okolicy budynku znajdują się trzy parkingi zlokalizowane przy Rektoracie, ICNT oraz Hali Technologicznej, gdzie wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada liczne wejścia realizowane: z poziomu terenu, za pomocą pochylni, schodów oraz przez próg/stopień. Jedno wejście główne realizowane jest z poziomu terenu. Główne wejście wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie. W obrębie budynku znajduje się pięć pochylni: przy wejściu głównym, na drodze dojścia z parkingu przy budynku A, przy wejściu do budynku A, przy wejściu do hali technologicznej oraz przy wejściu do budynku B.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują liczne klatki schodowe. Tylko część schodów można ominąć za pomocą dźwigu towarowego. W budynku A oraz w budynku B znajdują się dźwigi towarowe, które nie są dostosowane do przewozu osób a tym bardziej do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Drzwi dźwigu nie są automatyczne, brak w nim sygnalizacji świetlnej, głosowej i dźwiękowej. W budynku znajdują się dwie pochylnie. Przy głównym wejściu do dawnej hali technologicznej, po przebudowie Laboratoria B+R oraz siedziba ID-UB UMK, znajduje się schodołaz.

Rozkład pomieszczeń

W budynku, w pobliżu wejścia głównego, znajduje się portiernia i szatnia. Wewnątrz budynku znajdują się dwie pochylnie. Przy głównym wejściu do budynku w tzw. wiatrołapie znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku w holu głównym (łączniku, naprzeciw dziekanatu studenckiego) na parterze, na parterze oraz I piętrze hali technologicznej, oraz przy audytorium na parterze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Schodołaz znajduje się przy głównym wejściu do dawnej hali technologicznej.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, świetlny system powiadamiania alarmowego, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.