Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Cele  programu

Działania podejmowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zmierzają do realizacji koncepcji 4xI@NCU, tj. internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność oraz 6 głównych celów.  Działania te mają łączyć zdolności i talenty wszystkich członków społeczności akademickiej na rzecz zwiększenia znaczenia i rozpoznawalności naszej uczelni na arenie międzynarodowej.

Główne cele realizowane w projekcie IDUB:

  1. zwiększenie wpływu działalności uczelni na rozwój światowej nauki, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale rozwoju,
  2. wzmocnienie współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych,
  3. podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, a także potrzeby skutecznego konkurowania o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z  zagranicy, oraz zarządzanie talentami,
  4. przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców,
  5. podniesienie jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowych zmian organizacyjnych,
  6. podniesienie wpływu uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze, innowacyjność.

Cele szczegółowe i planowane działania w UMK