Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Regulamin

Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości

– uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 52 ust. 3 i § 57 ust. 1 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r.,  poz. 120 z późn. zm.)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny ustala zasady organizacji oraz zarządzania w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanego dalej „programem” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”,  a w szczególności:

1) strukturę organizacyjną określającą podmioty biorące udział w realizacji programu  i ich wzajemne powiązania, w tym zasady współpracy i komunikacji;
2) zakresy zadań określające odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za realizację zadań w programie;
3) zasady wydatkowania środków finansowych służących realizacji celów programu.

§ 2

1. Decyzje o charakterze strategicznym podejmuje oraz ogólny nadzór nad realizacją programu sprawuje kolegium rektorskie, o którym mowa w § 56 ust. 1 pkt 1 uchwały  Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, zwanej dalej „Statutem”.

2. Przewodniczący zespołu koordynującego, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa kolegium rektorskiemu:

1) na koniec każdego miesiąca ustne sprawozdanie z realizacji programu oraz planowane działania na następny miesiąc;
2) na koniec każdego roku kalendarzowego pisemne sprawozdanie z realizacji programu w danym roku kalendarzowym oraz planowane działania na rok następny.

3. Bieżący nadzór nad działalnością zespołu koordynującego sprawuje prorektor właściwy do spraw nauki.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna

§ 3

Strukturę organizacyjną programu tworzą:

1) uniwersyteckie centra doskonałości w ramach priorytetowych obszarów badawczych;
2) rady naukowe uniwersyteckich centrów doskonałości;
3) zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych;
4) rady dziedzinowe;
5) zespół koordynujący;
6) sekretariat;
7) zespoły robocze.

§ 4

1. W programie w ramach priorytetowych obszarów badawczych funkcjonują Uniwersyteckie Centra Doskonałości, w skład których wchodzi kadra akademicka, która prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe:

1) „Astrofizyka i astrochemia”;
2) „Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych”;
3) „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna Inteligencja”;
4) „W kierunku medycyny spersonalizowanej”;
5) „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.

2. Skład osobowy uniwersyteckiego centrum doskonałości w liczbie nie większej niż 60 osób zatwierdza do 31 stycznia każdego roku zespół koordynujący na wniosek dyrektora centrum, zaopiniowany przez radę naukową centrum. Dodatkowo, w skład uniwersyteckiego centrum doskonałości wchodzą osoby przygotowujące doktoraty będące pod opieką naukową centrum.

3. Każda osoba z uniwersyteckiego centrum doskonałości wchodzi w skład jednej z grup badawczych. Liczbę grup badawczych określa regulamin organizacyjny centrum, o którym mowa w ust. 9.

4. Uniwersyteckim centrum doskonałości kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez rektora na wniosek zespołu koordynującego.

5. Dyrektor uniwersyteckiego centrum doskonałości odpowiada za realizację zadań centrum. Do zadań tych należy w szczególności:

1) bieżące kierowanie działalnością naukową centrum;
2) dysponowanie środkami przekazanymi do bezpośredniej dyspozycji centrum;
3) realizowanie polityki naukowej i osobowej centrum w uzgodnieniu z kierującymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w których zatrudnieni są jego członkowie.

6. W uniwersyteckim centrum doskonałości rektor powołuje radę naukową, w której skład wchodzi dyrektor centrum oraz nie więcej niż siedem osób z centrum. Ich powołanie odbywa się na wniosek dyrektora, który przewodniczy radzie.

7. Rada naukowa uniwersyteckiego centrum doskonałości ustala kierunki naukowego rozwoju centrum i sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie spraw organizacyjnych oraz polityki finansowej i osobowej. W szczególności rada naukowa centrum:

1) opiniuje wnioski dyrektora o utworzenie lub likwidację zespołu badawczego w ramach centrum;
2) opiniuje wnioski dyrektora o włączenie danej osoby do centrum lub o jej wyłączenie;  3)opiniuje roczne sprawozdanie z działalności składane przez dyrektora centrum;  4)monitoruje wskaźniki istotne dla oceny działalności centrum.

8. Dyrektor uniwersyteckiego centrum doskonałości zwołuje posiedzenia rady naukowej uniwersyteckiego centrum doskonałości co najmniej raz na sześć miesięcy.

9. Szczegółowe zadania, organizację oraz zasady i tryb działania uniwersyteckiego centrum doskonałości określa jego regulamin organizacyjny nadawany przez rektora na wniosek dyrektora uniwersyteckiego centrum doskonałości, po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej.

§ 5

1. W programie w ramach wybranego w drodze konkursu wyłaniającego się pola badawczego funkcjonuje zespół badawczy, w skład którego wchodzi kadra akademicka prowadząca badania naukowe i doktoranci.

2. Skład osobowy zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego w liczbie od 10 do 30 pracujących na Uniwersytecie zatwierdza zespół koordynujący na wniosek osoby kierującej polem badawczym, zaopiniowany przez radę dziedzinową. Dodatkowo, w skład zespołu wchodzą doktoranci będący pod opieką naukową zespołu.

3. Zespołem badawczym kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje rektor na wniosek zespołu koordynującego.

4. Do zadań kierownika zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego należy:

1) bieżące kierowanie działalnością zespołu;
2) dysponowanie środkami przekazanymi do bezpośredniej dyspozycji zespołu badawczego.

§ 6

1. W programie działają rady dziedzinowe pełniące funkcje opiniodawczo-doradcze oraz nadzorujące realizację zadań określonych w programie:

1) Rada dziedzinowa dla dziedzin nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
2) Rada dziedzinowa dla dziedzin nauki ścisłe i techniczne;
3) Rada dziedzinowa dla dziedziny nauki o życiu. 

2. W skład rad dziedzinowych wchodzą powoływane przez rektora na wniosek zespołu koordynującego osoby z kadry akademickiej w liczbie od 4 do 8, z których co najmniej połowa nie jest zatrudniona na Uniwersytecie.

3. Pracami rady dziedzinowej kieruje, jako jej przewodniczący, osoba z kadry akademickiej powoływana i odwoływana przez rektora na wniosek zespołu koordynującego.

§ 7

1. Koordynację realizacji planu programu sprawuje zespół koordynujący, w skład którego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu koordynującego;
2) zastępca przewodniczącego zespołu koordynującego;
3) koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części toruńskiej Uniwersytetu;
4) koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu;
5) przewodniczący zespołów roboczych, o których mowa w § 9.

2. Rektor na wniosek prorektora właściwego do spraw nauki powołuje i odwołuje członków zespołu koordynującego, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3, i 4.

3. Rektor na wniosek przewodniczącego zespołu koordynującego powołuje zastępcę przewodniczącego spośród osób z zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-5.

4. Przewodniczący zespołu koordynującego dysponuje środkami nieprzekazanymi do bezpośredniego wykorzystania przez uniwersyteckie centra doskonałości oraz zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych.”

§ 8

1. Obsługę administracyjno-biurową programu zapewnia sekretariat, w którym zatrudnione są co najmniej dwie osoby.

2. Sekretariat jest komórką administracji ogólnouniwersyteckiej podległą bezpośrednio prorektorowi właściwemu do spraw badań naukowych.

§ 9

Zespoły robocze stanowiące aparat wykonawczy zadań merytorycznych określonych w planie programu dotyczących:

1) wpływu działalności Uniwersytetu na rozwój światowej nauki oraz współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami;
2) jakości kształcenia studentów i doktorantów;
3) rozwoju zawodowego kadry Uniwersytetu oraz jakości zarządzania Uniwersytetem;
4) innowacji i współpracy z otoczeniem gospodarczym; powołuje i odwołuje rektor, w tym ich przewodniczących.

Rozdział 3

Zakres zadań

§ 10

Do zadań uniwersyteckich centrów doskonałości w ramach priorytetowych obszarów badawczych oraz zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych należy prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych zmierzających do poprawy pozycji międzynarodowej Uniwersytetu z uwzględnieniem wskaźników określonych przez Ministra Edukacji i Nauki w ogłoszeniu konkursowym i wybranych przy tworzeniu wniosku Uniwersytetu w wyżej wymienionym konkursie.

§ 11

Do zadań rad dziedzinowych należy w szczególności:

1) monitorowanie działalności naukowej zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych;
2) przygotowywanie listy rankingowej w konkursach na zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych;
3) przygotowywanie listy rankingowej w konkursach ogłaszanych dla zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych oraz ze środków na zrównoważenie rozwoju Uniwersytetu;
4) opiniowanie wniosków kierownika zespołu badawczego o włączenie osoby pracującej na Uniwersytecie do zespołu lub wyłączenie jej z jego składu.

§ 12

Do zadań zespołu koordynującego należy w szczególności:

1) nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością programu;
2) opracowywanie i koordynacja przygotowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem programu – w tym w szczególności z ewaluacją śródokresową;
3) przygotowywanie projektu trzyletniego (w rozbiciu na poszczególne lata) budżetu programu (do terminu oceny śródokresowej) z uwzględnieniem podziału środków na uniwersyteckie centra doskonałości, zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych oraz funduszy przeznaczonych na zrównoważenie rozwoju Uniwersytetu;
4) opiniowanie list rankingowych przedkładanych przez rady dziedzinowe rektorowi w konkursach ogłaszanych w ramach programu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rozdział 4

Zasady wydatkowania środków finansowych

§ 13 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu dzieli się na środki ogólne programu oraz środki dzielone pomiędzy uniwersyteckie centra doskonałości, zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych i fundusze przeznaczone na zrównoważenie rozwoju Uniwersytetu.

2. W toku realizacji programu uniwersyteckie centra doskonałości oraz zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych przeznaczają nie mniej niż 8% środków przekazanych do ich dyspozycji na finansowanie działalności osób z Uniwersytetu niebędących członkami centrów lub zespołów.

§ 14

1. Projekt budżetu, o którym mowa w § 12 pkt 3, zatwierdza rektor.

2. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem zespół koordynujący alokuje środki finansowe na realizację zadań przez uniwersyteckie centra doskonałości i zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych oraz na zrównoważenie rozwoju Uniwersytetu.

3. Dyrektorzy uniwersyteckich centrów doskonałości i kierownicy zespołów badawczych przygotowują budżet z podziałem na poszczególne lata na cały okres przyznanego finansowania, który zatwierdza zespół koordynujący.

4. Zespół koordynujący monitoruje realizację programu i w razie potrzeby występuje do rektora z propozycją korekty budżetu programu, w celu zapewnienia jak najefektywniejszego wykorzystania środków w danym okresie.

§ 15 

1. W ramach programu Uniwersytet wydatkuje środki publiczne zgodnie z przepisami o finansach publicznych, przepisami o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami.

2. Uniwersytet może przeznaczyć środki finansowe wyłącznie na koszty kwalifikowalne programu, tj. koszty spełniające łącznie następujące warunki:

1) zostały poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji programu do jego zakończenia oraz są związane bezpośrednio z działaniami zrealizowanymi w ramach programu;
2) są niezbędne do realizacji programu i osiągnięcia jego rezultatów;
3) są bezpośrednio związane z działaniami określonymi we wniosku;
4) spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami;
5) spełniają wymogi wynikające z odrębnych przepisów, zwłaszcza prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu mogą być wydawane w szczególności na:

1) zatrudnianie osób na etatach badawczo-dydaktycznych i badawczych (przepisy Statutu, z zastrzeżeniem, że;

a) w przypadku zatrudnienia ze środków uniwersyteckich centrów doskonałości – komisja konkursowa, o której mowa w § 102 ust. 2 pkt 3 jest powoływana spośród osób wchodzących w skład właściwego uniwersyteckiego centrum doskonałości działającego w ramach priorytetowego obszaru badawczego, a komisja konkursowa, o której mowa w § 102 ust. 2 pkt 4 jest powoływana spośród osób wchodzących w skład właściwej rady dziedzinowej,
b) w przypadku zatrudnienia ze środków wyłaniających się pól badawczych – co najmniej jeden spośród członków komisji konkursowej, o których § 102 ust. 2 pkt 3 jest powoływany spośród osób wchodzących w skład właściwego wyłaniającego się pola badawczego);

2) zatrudnianie osób na etatach dydaktycznych w celu zmniejszenia obciążeń innych pracowników aktywnych naukowo (przepisy Statutu, z zastrzeżeniem, że wniosek o zatrudnienie powinien wskazywać osoby wchodzące w skład uniwersyteckiego centrum doskonałości działającego w ramach priorytetowego obszaru badawczego, albo osoby wchodzące w skład zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego, którym obniżono wymiar pensum dydaktycznego na podstawie § 15 zarządzenia Nr 166 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2019 r. Regulamin pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w wymiarze uzasadniającym zatrudnienie);
3) zatrudnianie osób na etatach administracyjnych lub inżynieryjno-technicznych niezbędnych do realizacji programu lub jego celów (§ 16 zarządzenia);
4) okresowe zwiększenie wynagrodzenia, dodatki rektorskie i dodatki zadaniowe  (z wnioskiem do rektora występuje dyrektor uniwersyteckiego centrum doskonałości lub kierownik zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego);
5) finansowanie umów o dzieło i umów zlecenia dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, zgodnie z odrębnymi przepisami (ZR.208.2020);
6) zwrot kosztów podróży osobom pracującym na Uniwersytecie i osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu, zgodnie z odrębnymi przepisami, wyjazdy krajowe, wyjazdy zagraniczne;
7) granty Uniwersytetu dla kadry z zagranicy, zgodnie z odrębnymi przepisami (ZR.29.2020);
8) wyjazdy stażowe pracowników Uniwersytetu, zgodnie z odrębnymi przepisami (ZR.197.2021);
9) stypendia doktoranckie finansowane ze środków programu, zgodnie z odrębnymi przepisami, finansowanie z CD, finansowanie z EF;
10) zwiększenie stypendiów doktoranckich ze środków programu, zgodnie z odrębnymi przepisami (ZR.181.2021);
11) działalność naukową (w tym wyjazdy konferencyjne i stażowe) słuchaczy szkół doktorskich i doktorantów Uniwersytetu (§ 17 zarządzenia);
12) stypendia dla studiujących na pierwszym roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych, zgodnie z odrębnymi przepisami (ZR.180.2021);
13) zakup aparatury, innych środków trwałych, materiałów oraz usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne niezbędnych do realizacji programu, zgodnie z odrębnymi przepisami (RZP ujednolicony) ;
14) współfinansowanie zadań remontowych wydziałów w wysokości nie wyższej niż 5% rocznego budżetu uniwersyteckiego centrum doskonałości lub zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego;
15) finansowanie publikacji (w szczególności tłumaczeń, adiustacji i opłat Open Access);
16) finansowanie organizacji i udziału w konferencjach międzynarodowych;
17) finansowanie popularyzacji badań naukowych i wdrożeń;
18) szkolenia i szkoły letnie;
19) fundusz reprezentacyjny (uniwersyteckie centrum doskonałości – 12.000,00 zł i zespół badawczy w ramach wyłaniającego się pola badawczego – 6.000,00 zł na rok);
20) opłaty członkowskie w organizacjach i sieciach naukowych Uniwersytetu, osób z uniwersyteckich centrów doskonałości w ramach priorytetowych obszarów badawczych oraz zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych, a także ich poszczególnych pracowników;
21) wynagrodzenie dyrektorów uniwersyteckich centrów doskonałości w wysokości 2.200,00 zł brutto miesięcznie;
22) wynagrodzenie kierowników zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie.

§ 16 

1. Dyrektorzy uniwersyteckich centrów doskonałości, kierownicy zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych oraz koordynatorzy projektu składają odpowiednio do rektora w przypadku kadry inżynieryjno-technicznej lub kanclerza w przypadku kadry administracyjnej uzasadniony wniosek o zgodę na zatrudnienie i ustalenie procedury zatrudnienia (procedura konkursowa lub bez konkursu).

2. Wybór osoby do zatrudnienia następuje w drodze ogłoszonego odpowiednio przez rektora lub kanclerza konkursu, albo naboru w innym trybie. Ogłoszenie o konkursie lub naborze w innym trybie określa wymagania stawiane w ofercie, wykaz wymaganych dokumentów, termin składania ofert oraz przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu albo naboru w innym trybie.

3. Dyrektorzy uniwersyteckich centrów doskonałości, kierownicy zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych składają odpowiednio do rektora w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych lub kanclerza w przypadku pracowników administracji, na obowiązującym formularzu, wniosek o zatrudnienie kandydata wybranego w trybie, o którym mowa w ust. 2.

4. Dział spraw pracowniczych kieruje zaakceptowanego odpowiednio przez rektora lub kanclerza kandydata do zatrudnienia na badania lekarskie i szkolenie bhp oraz przygotowuje dokumenty związane z zatrudnieniem.

§ 17 

1. Osoby ze szkół doktorskich oraz doktoranci Uniwersytetu mogą uzyskać, w drodze konkursu, środki na finansowanie działalności naukowej z budżetów zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych i zrównoważonego rozwoju w formie:

1) programu mobilnościowego;
2) programu szkoleń i kursów w języku angielskim;
3) dofinansowania publikacji, w tym kosztów korekty językowej, tłumaczeń, publikacji w pismach Open Access.

2. Jednostką koordynującą programy związane z rozwojem doktoranckiej działalności naukowej, o której mowa w ust. 1 jest zespół roboczy właściwy w sprawie jakości kształcenia studentów i doktorantów.

3. Konkursy, o których mowa w ust. 1, ogłasza corocznie na wniosek zespołu roboczego właściwego w sprawie jakości kształcenia studentów i doktorantów rektor, określając ich przygotowane przez właściwy zespół roboczy zasady. 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 18

Zespół koordynujący, po każdym roku realizacji programu, dokonuje analizy funkcjonowania zarządzenia i może wystąpić do rektora z wnioskiem o dokonanie niezbędnych zmian.

§ 19

Traci moc zarządzenie Nr 239 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK  z 2020 r., poz. 392 z późn. zm.).

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2021 r.

 

  R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala

Akty regulujące:

  1. Zarządzenie nr 225 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 
  2. Zarządzenie nr 249 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.